An Nam cửu long ca (安南九龍歌)

PHONG THỦY ĐỊA LÝ: An Nam cửu long ca (安南九龍歌) - TẢ AO CHÍNH TÔNG
tiện ích

An Nam cửu long ca (安南九龍歌)


Cao Biền làm Thứ sử Giao Châu thời thuộc Đường. Trước khi lên đường, vua Đường Trung Tông bảo Biền “Ông là người tinh thong học môn địa lý, sang Giao Châu cần lưu tâm những nơi có huyệt đất quý, xem xét mà yểm trừ hoặc phá bỏ đi để khỏi lo về sau”. Biền đến Giao Châu đi tuần sát khắp mọi nơi danh thắng. Những nơi non sông vượng khí linh thiêng như núi Tản Viên, núi Sài Sơn, Tây Hồ...Biền đều hết sức trấn yểm cho mất linh thiêng, nhưng không sao trấn yểm được, sau thôi không dám động thủ nữa. Các nơi thắng tích quý địa đó đông từ Nam Hải Đằng Giang, tây từ khe Linh Sơn, nam đến Chiêm Thành ở cuối địa giới Quảng Nam, các địa mạch đều được diễn giải thành Ngũ ngôn ca, Tứ ngôn ca. Cả bài tựa và dòng lạc khỏan đều do người nước ta mượn tên Cao Biền mà đặt ra. Sau tựa là bài Đế vương quý địa đại huyết mạch các cục 帝王貴地大血脈各局, lần lượt nói về địa lý phong thủy Thăng Long, Chí Linh sơn, Cổ Pháp, Chu Diên, Tiên Du, Yên Sơn, Yên Lạc, Câu Lậu…” 

Hôm nay tôi xin gửi tới các bạn cuốn sách An Nam cửu long ca (安南九龍歌) 

Quý vị quan tâm bản đầy đủ vui lòng liên hệ: 0817 688 886 

Sách có nội dung: Chép địa lý núi sông nước Việt Nam theo phương pháp của các thầy địa lý phong thuỷ. Ở từ 2 ghi rõ tên các thầy địa lý Trung Quốc... -Tờ 1: bàn về hình thế nió Non Mai, mạch đó vốn từ núi Kim Đồng chạy ra. -Từ 2b-3b: Lời Hoàng Phúc công bàn về thế đất Giao Châu. -Từ tờ 4a đến hết là phần ghi chép các bài viết của các thầy địa lý Trung Quốc theo kiểu văn vần. 1. An Nam cửu long ca [安南九龍歌] do Cao Biền [高駢] đời Đường soạn tâu lên vua Đường soạn tâu lên vui khi làm Giao Châu đô hộ sứ. Từng bài lại viết về hình thế núi sông, thế đất từng huyện từng xã… 2. Hoàng Kình soạn bài nói về mạch núi Tam Đảo theo thể văn vần. 3. Hoàng Phúc soạn bài viết về thế đất các nơi như xứ Thanh Hoa, Nghệ An, An Quảng, Thuận Hóa, Tuyên Quang, Hưng Hóa, v.v... 

Website thông tin về Phong thủy Đia lý Tả Ao Chính tông |  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Email: phongthuydialytaao@gmail.com

Liên kết: Vinhomes Smart City | Vinhomes Galaxy | Chính sách Bán hàng | Phân khu Ruby 1 | Phân khu Shapphire 1 | Phân khu Shapphire 2 | Phân khu Shapphire 3 | Phân khu Shapphire 4
summit building summit trần duy hưng 216 trần duy hưng dự án summit chung cư summit